ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เปิดรับสมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ครูอนุบาล)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง  

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ครูพละ)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาพลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

 

   คุณสมบัติของผู้สมัคร (พี่เลี้ยง) 

 1. สําเร็จการศึกษา อย่างน้อย ม.3 

2. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

คุณสมบัติของผู้สมัคร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.วส. 

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี  มีความสามารถด้านบัญชีเบื้องต้น

3. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร (ผู้ช่วยครู)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ทุกสาขา

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3. มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง
ข่าวสารของโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
เมนูอาหารของโรงเรียน article
ภาพงาน Family Sport DayCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่