ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
การรับสมัครนักเรียน

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง ตลอดปี
 

 • แผนกเนอสเซอรี อายุตั้งแต่ 6 เดือน (บริการรับเลี้ยง รายวัน / รายเดือน)
 • ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีครึ่ง (อายุเต็มบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ในปีนั้นๆ)
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปีเต็ม  (อายุเต็มบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ในปีนั้นๆ)
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ปีเต็ม  (อายุเต็มบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ในปีนั้นๆ)
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ปีเต็ม  (อายุเต็มบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ในปีนั้นๆ)
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาสูติบัตร (เด็ก) 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายของเด็ก จำนวน 4 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)
 6. รูปถ่ายของผู้ปกครองที่รับส่งเด็ก 2 ท่าน ท่านละ 2 รูป(ขนาด 1 นิ้ว)
การจำหน่ายนักเรียน
 1. เมื่อเรียนจบชั้นสงสุดของโรงเรียน
 2. เมื่อสมัครใจลาออก
 3. ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่แจ้งให้ทราบ


 
ระเบียบการโรงเรียน

เครื่องแบบนักเรียน
การรับ-ส่งนักเรียน
ระยะเวลาเรียน
ค่าธรรมเนียม
ข้อห้ามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่