ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot




ระยะเวลาเรียน

ภาคเรียน

แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคต้น          เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม  ถึง 10 ตุลาคม

ภาคปลาย      เปิดเรียนวันที่   1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม

 

เวลาเรียน

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

 

กรณีเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

วันแรก     - เข้าเรียน  08:30  เลิก  10:00 น.*

วันที่สอง  - เข้าเรียน  08:30  เลิก  11:00 น.*

วันที่สาม  - เข้าเรียน  08:30  เลิก  12:00 น.*

   (เพื่อช่วยให้เด็กปรับตัวกับการมาโรงเรียน)

วันต่อๆ ไป  เข้าเรียนปกติ  08:30  เลิก  15:30 น.

 

 วันหยุด

- วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

- วันหยุดราชการ

- วันหยุดประจำภาค

 

การหยุดเรียน

- ป่วยหรือหยุดเรียนด้วยเหตุอื่น โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบในวันที่หยุด

- ป่วยเป็นโรคติดต่อ ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ

 

การเลื่อนชั้น

พิจารณาตามความพร้อม ความสามารถ และอายุของนักเรียน

 

การจำหน่ายนักเรียน

- เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

- ลาออก

- ขาดเรียนเป็นเวลาเกินสมควร โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

 

 




ระเบียบการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การรับ-ส่งนักเรียน
ค่าธรรมเนียม
ข้อห้าม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่